Skip to main content

Keyport is als resultaatgerichte netwerk- en uitvoeringsorganisatie gegroeid naar een stabiele en betrouwbare (samenwerkings)partner die de uitdagingen en kansen in de regio omzet naar verbindende activiteiten en projecten. Naast het continueren van de koers gericht op het ondersteunen van triple helix organisaties is Keyport bezig met het bepalen van de koers voor de jaren 2025 – 2028.

Om de gezamenlijke ambitie voor de komende periode vast te stellen betrekt de Keyport organisatie alle partners in de regio bij het verkennen van uitdagingen en kansen, concrete projectvoorstellen en mogelijkheden tot samenwerken. Met blik op de Regiodeal die de regio met het Rijk gaat sluiten zou er geen beter moment zijn om de strategische, inhoudelijke en organisatorische koers voor de komende 4 jaar te bepalen.

Het is dan ook bij het opstellen van een sterk plan onmisbaar om met alle (potentiële) partners en ambassadeurs van een regio om tafel te gaan. Enerzijds om het gezamenlijke beeld aan te scherpen: delen we de probleemanalyse, zijn we het eens over de opgave waar we voor staan (en welke ambitie we met elkaar willen realiseren)? Anderzijds om gebruik te maken van alle kennis, kunde en energie die er is om te komen tot krachtige voorstellen waar alle partners van de drie O’s zich aan willen verbinden.

Pressure cookers

Bovenstaand waren de uitgangspunten en beweegredenen om enkele pressure cookers voor het nieuwe Routeplan van Keyport te organiseren. De pressure cookers waren op een manier ingericht dat iedereen input kon leveren en dat de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan over de concrete uitdagingen en kansen. Aan de hand van voorbereide vragen over ambitie, uitdagingen, kansen, doelen, betrokken partners, organisatievorm en governance (regiosamenwerking) hebben de deelnemers zich uitgesproken en zelf bijgedragen aan het vormgeven van het nieuwe programma.

Hoewel er tijdens de twee meetings uiteenlopende meningen en perspectieven werden ingebracht, is een algehele lijn wel duidelijk: het bedrijfsleven en daarmee de hele regio Midden-Limburg verdient een boost, en een triple helix organisatie zoals Keyport, waarin onderwijs, overheid en ondernemers samenwerken is het geschikte vehikel daarvoor.

Inhoudelijk werden vooral de speerpunten onderwijs en arbeidsmarkt (talenten van de toekomst), innovatiekracht, ondernemerschap, duurzaamheid en zichtbaarheid als belangrijk gezien. Met als expliciete aanvulling dat dit thema’s zijn waar alle partners aan moeten werken: “Keyport, dat zijn wij allemaal”, zoals één deelnemer het verwoordde. Maar de deelnemers doken nog dieper in de materie en maakten concrete voorstellen voor samenwerking (denk aan omliggende regio’s, ook grensoverschrijdend), organisatie (is er voldoende uitvoeringskracht en hoe kan deze worden versterkt?), zichtbaarheid (is het niet tijd voor een fysieke locatie waar Keyport zichtbaar is?) en de bredere ambitie (een krachtige economische motor ter versterking van de welvaart in de regio).

Alle input die tijdens de pressure cookers is verzameld, wordt op dit moment verwerkt door het onderzoeksbureau dat Keyport begeleidt bij het opstellen van het nieuwe Routeplan. De resultaten worden in scenario’s uitgewerkt en er volgt een strategische, bestuurlijke sessie met alle bestuurs- en kernteam leden van de organisatie. Tijdens deze sessie wordt de koers voor de komende periode bepaald. Vervolgens zetten we het Routeplan op papier.

Vervolg

Eind maart is 80% (concept)versie gereed. Voor de zomer sturen we dit concept naar de gemeenteraden zodat men wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Na de zomer gaan we toelichting verzorgen in de gemeenteraden.