Skip to main content


In de energietransitie staat het gebruik van waterstof enorm in de belangstelling. Denk aan toepassing in mobiliteit, industrie en in de gebouwde omgeving. Maar ook aan de opslagfunctie voor hernieuwbaar opgewekte energie. Naast de impact die waterstof heeft voor het halen van de CO2-doelstellingen, biedt het dan ook grote kansen voor onze regionale economie. 

Willen we die kansen verzilveren, dan moet je als regio je krachten bundelen en de aansluiting  maken met andere regionale en (inter)nationale communities. Zo kun je innovaties en startups versneld en extra krachtig naar de markt brengen. En gezamenlijk visie- en strategiedocumenten omzetten naar concrete actie (in ontwikkeling van nieuwe technologie).

Om hier invulling aan te geven willen de projectpartners met elkaar en met de (inter)regionale stakeholders een waterstof community vormen. Binnen de community wilen we de ontwikkeling van waterstof technologie versnellen door organisatieoverstijgende, meerjarige R&D-roadmaps waar de hele waardeketen bij betrokken is.